2015-10-26

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 0161-7/14

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach

z 10 stycznia 2014r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach.

 

          Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Korszach w dniu 29 marca 2012r. Nr XX/127/2012 - zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do publicznej wiadomości pracowników z mocą obowiązującą od dnia 01 lutego  01.02.2014r.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 5/06 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach z dnia 30.06.2006 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach

Załączniki

  Regulamin_organizacyjny.pdf 305,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal1_regulamin_Sche...nizacyjny.pdf 192,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal2_regulamin_Wykaz_rejonow.pdf 186,05 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się