2015-10-26

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 0161-7/14

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach

z 10 stycznia 2014r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach.

 

          Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Korszach w dniu 29 marca 2012r. Nr XX/127/2012 - zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do publicznej wiadomości pracowników z mocą obowiązującą od dnia 01 lutego  01.02.2014r.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 5/06 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach z dnia 30.06.2006 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach

Załączniki

  Regulamin_organizacyjny.pdf 305,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal1_regulamin_Sche...nizacyjny.pdf 192,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal2_regulamin_Wykaz_rejonow.pdf 186,05 KB (pdf) szczegóły pobierz