2015-10-26

Statut Ośrodka

UCHWAŁA NR XX/127/2012

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach.

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 175, poz. 1457; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Dz. U. z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 662, Nr 149, poz. 887) -Rada Miejska w Korszach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/173/2005 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korszach z późniejszymi zmianami

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

  Statut MOPS.pdf 246,29 KB (pdf) szczegóły pobierz